• Telefon

    0216 577 4655

SDS PRESTİJ SİGORTA VE REASÜRANSBROKERLİĞİ A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni
Özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması SDS Prestij Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (ŞİRKETİMİZ) için çok önemlidir. Bu bağlamda sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ŞİRKETİMİZE iletilen kişisel verilerin korunması ile ilgili haklar ve yükümlülükler hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmek istiyoruz.
1.       KVK Kanununa göre“kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örnek olarak adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız alışverişlere ait bilgiler vb. size ilişkin bilgiler kişisel verileriniz olarak tanımlanabilir. Ayrıca KVK Kanuna göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
 
2.       KVK Kanununa göre “kişisel verilerin işlenmesi”kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
 
3.       KVK Kanununa göre “veri sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. ŞİRKETİMİZ tarafından “veri sorumlusu” sıfatı ile kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizKVK Kanununa uygun olarak tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiyede veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.
 
4.       Kişisel Verileriniz nelerdir?
 
 Kimlik bilgileri: Ad-soyad, TCKN/VKN, uyruğu, cinsiyet, baba adı, medeni hali,
 Yakın bilgileri: Eş ve çocuklarının adı, soyadı, TCKN, uyruğu, cinsiyeti, imza,
 İletişim bilgileri: Adres bilgisi, e-posta adresi, telefon numarası,
 Müşteri İşlem Bilgileri: Çağrı merkezi kayıtları
 Sağlık Bilgisi: Kişinin alerji ve daha önce geçirmiş olduğu hastalıklara ilişkin bilgiler (Doldurulan form içerisindeki sağlık bilgileri)
 Beden bilgileri: Boy/kilo
 Özlük bilgisi: Meslek, öğrenim durumu, çalıştığı işyeri bilgisi
 Finansal bilgisi: Kredi kartı bilgisi, banka hesap bilgileri
 Diğer: Sigorta tercihin detayı bilgisi
 
 
 
5.       Kişisel verileri hangi amaçla işliyoruz?
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak ve Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair yasal mevzuatlar kapsamında işlenmektedir.
KVKK’da yer verilen kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında;
 Şirketimizin hizmetlerinin sunulabilmek, sizin ihtiyaç duyduğunuz içerikte sigorta poliçesinin teklifini;
v En az 3 sigorta şirketinden temin etmek,
v Nihai kararı verebilmeniz için sizi bilgilendirmek,
v Danışmanlık (Mali, Hukuk, Risk ve Reasürans) hizmeti vermek,
v Poliçenin düzenlenmesi,
v Sigorta primlerinin belirlenmesi, (hasar süreçleri dâhil)
v Taleplerinizin yönetilmesi ve poliçe yenileme teklifi yapılması,
v İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
v Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
v Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
v Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi
v Genel ve özel kampanyalar/avantajlar sunmak,
v Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunmak,
v Veri analizi, araştırma, anket ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını ve bilgilendirmelerini yapabilmek, şirketimizin ticari iş ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
v Şirketimizin güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi,
amacıyla Sigortacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sair yasal mevzuatlar kapsamında uygun şekilde iş ilişkimizin devam ettiği süre boyunca ve iş ilişkimiz sona erdikten sonra ilgili yasal mevzuatın öngördüğü süre kadar işlenmektedir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilecektir.
 
6.       İşlenen kişisel verileri kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?
Kişisel verileriniz kanuni ya da size verdiğimiz hizmete bağlı fiili gereklilikler ve/veya sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi için gerekli olmasıhalinde; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, sertifika şirketlerine, ortaklarına, kuruluşlara yasal mevzuat kapsamında aktarılabilecektir. Şirketimiz, web sitesi hizmetleri, bilgi sistemlerinin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması amaçları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın vs. amaçlarla paylaşılabilecektir.
 
7.       Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi?
Kişisel verileriniz, çağrı merkezimiz, anlaşmalı sigorta şirketleri, SMS kanalları, anlaşmalı olduğumuz firmalar, başvuru formları aracılığı ilevesair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği kanallar vasıtasıyla temin edilerek ticari faaliyetlerimizi yürütmek, müşterilerimizle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.
 
8.       Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Haklarınız nelerdir?
KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimize yazılı olarak veya kisiselveri@sdsprestijsigorta.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak iletebilirsiniz.